Warunki korzystania ze sklepu internetowego Nora Lina

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Nora Lina prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania i zastrzeżeniami. Poniżej znajdują się warunki umowy pomiędzy Nora Lina a kupującym wszelkie produkty za pośrednictwem strony internetowej Nora Lina (noralina.com). Kupujący jest proszony o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia:

WPROWADZENIE:

Kupujący wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej umowie online, dotyczące towarów i informacji dostarczanych przez sklep internetowy lub za jego pośrednictwem. Niniejsza umowa stanowi kompletną i jedyną umowę pomiędzy Norą Lina a kupującym. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące towarów i informacji dostarczanych przez lub za pośrednictwem sklepu internetowego oraz przedmiotu niniejszej umowy. Kupujący zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszą umową przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, a zakup towaru uznaje się za akceptację niniejszej umowy.

USTAWIENIE I PŁATNOŚĆ:

Kupujący oświadcza i gwarantuje, że podane informacje dotyczące karty kredytowej są dokładne, prawidłowe i kompletne, a firma obsługująca kartę kredytową kupującego będzie honorować opłaty poniesione przez kupującego, a kupujący zapłaci koszty poniesione przez kupującego w wysokości obowiązującej w danym momencie, w tym wszystkie obowiązujące podatki. Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie koszty poniesione w związku z użyciem hasła kupującego. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła oraz do powiadomienia Nora Lina w ciągu 24 godzin o każdym naruszeniu niniejszej umowy lub niedozwolonym użyciu hasła. Nora Lina nie chroni Kupującego przed nieautoryzowanym użyciem hasła Kupującego.

PRAWO KOPIERACYJNE:

Treści, organizacja, gromadzenie, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane ze sklepem internetowym są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, ale nie wyłącznie, prawami własności intelektualnej), a kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez kupującego takich treści lub jakiejkolwiek części sklepu internetowego jest zabronione.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA:

Nora Lina zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia ze sklepu internetowego wszelkich towarów przeznaczonych do sprzedaży. Po otrzymaniu powiadomienia opublikowanego w sklepie internetowym, Nora Lina może zmodyfikować niniejszą Umowę lub ceny. Może ona przerwać lub zmienić dowolny lub wszystkie aspekty sklepu internetowego według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Modyfikacja niniejszej Umowy zostanie uznana za obowiązującą z chwilą jej publikacji w sklepie internetowym w przypadku transakcji mających miejsce po tej dacie.

PRAWO DO ODMOWY:

Nora Lina zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług według własnego uznania w dowolnym momencie. Sprzedaż jakichkolwiek towarów jest uzależniona od ich dostępności.

ODSZKODOWANIE:

Kupujący zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić Norę Lina i jej podmioty powiązane, licencjodawców i dostawców przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, związanymi z naruszeniem przez kupującego niniejszej umowy lub korzystaniem ze sklepu internetowego.

NIEZBYWALNE:

Prawo kupującego do korzystania ze sklepu internetowego jest niezbywalne i podlega wszelkim ograniczeniom ustalonym przez Norę Lina lub firmę obsługującą karty kredytowe kupującego.

WYŁĄCZENIE:

Towary oferowane w sklepie internetowym są dostarczane „w miarę dostępności”, a wszystkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, są wyłączone (w tym, ale nie wyłącznie, z wyłączeniem wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu). Jedyna i całkowita maksymalna odpowiedzialność Nora Lina, z jakiegokolwiek powodu, oraz jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący kupującemu z jakiegokolwiek powodu, jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez kupującego za poszczególne zakupione przedmioty. Nora Lina oraz jej podmioty stowarzyszone, dealerzy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym szkody z tytułu utraty działalności, utraty zysków, sporów sądowych lub podobne), niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia umowy, naruszenia gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Określone powyżej ograniczenia szkód są podstawowymi elementami podstawy zawarcia umowy pomiędzy Norą Lina a kupującym. Niniejszy sklep internetowy i towary nie byłyby dostarczane bez takich ograniczeń. W odniesieniu do przedawnienia odpowiedzialności mogą mieć zastosowanie przepisy niektórych stanów.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA:

Po złożeniu zamówienia przez kupującego zostanie wyświetlona strona potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Wkrótce po złożeniu zamówienia do kupującego zostanie również wysłany e-mail potwierdzający jego otrzymanie. Jeśli potwierdzenie zamówienia nie dotrze w ciągu 24 godzin od jego złożenia, Kupujący skontaktuje się z działem obsługi klienta Nora Lina online telefonicznie pod numerem +31 (0)6 33 60 96 00 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@noralina.com w celu uzyskania pomocy.

Zamówienia Nora Lina są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30, z wyłączeniem głównych świąt). Wszystkie zamówienia podlegają autoryzacji. Tylko autoryzowane zamówienia będą przetwarzane i wysyłane.

Jeśli zamówienie nie zostało wysłane, zostało wysłane nieprawidłowo, brakuje produktu lub zawiera uszkodzony lub wadliwy element, kupujący powinien skontaktować się z obsługą klienta online Nora Lina telefonicznie pod numerem +31 (0)6 33 60 96 00 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@noralina.com w celu uzyskania pomocy.

POLITYKA WYCOFYWANIA/ZWROTÓW:

Klient ma prawo do zwrotu produktu w ciągu czternastu (14) dni od momentu dostarczenia mu produktu.

Klient ma obowiązek poinformować Nora Lina o chęci zwrotu produktu poprzez wysłanie e-maila na adres info@noralina.com w terminie czternastu (14) dni od momentu dostarczenia produktu do klienta. Ten e-mail powinien zawierać następujące informacje: numer zamówienia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres dostawy. Po otrzymaniu tego e-maila, Nora Lina przekaże klientowi numer autoryzacji zwrotu („Numer RA”). Po otrzymaniu numeru RA, klient będzie miał dodatkowe czternaście (14) dni na zwrot produktu do Nora Lina. Klient musi ponieść koszty wysyłki produktów do Nora Lina.

Zwracane produkty muszą być nieużywane, nieuszkodzone i zwrócone w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Próby zwrotu bez spełnienia wszystkich warunków, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane.

Klient jest odpowiedzialny za wybrany sposób wysyłki zwrotów. Ryzyko związane z produktem przechodzi na Nora Lina w momencie otrzymania produktu przez Nora Lina. Oznacza to, że Nora Lina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zwroty, które zostały (na przykład) utracone lub uszkodzone w korespondencji w momencie zwrotu. W związku z tym radzimy wybrać zarejestrowaną przesyłkę, poprosić o informacje umożliwiające śledzenie przesyłki i upewnić się, że opakowanie zawierające zwrócony(e) produkt(y). Nora Lina nie czyni żadnych wyjątków od tej polityki.

Po otrzymaniu i zaakceptowaniu zwróconych produktów, Nora Lina zwróci klientowi całkowitą cenę zakupu w ciągu czternastu (14) dni.

Produkty zakupione w sklepie internetowym nie mogą zostać zwrócone do dystrybutora Nora Lina ani do salonu, który sprzedaje produkty Nora Lina.

Jeżeli produkt zakupiony w sklepie internetowym jest wadliwy, Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta online Nora Lina telefonicznie pod numerem +31 (0)6 33 60 96 00 lub pocztą elektroniczną na adres info@noralina.com, w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. W celu rozpatrzenia zgłoszenia, klient zobowiązany jest dostarczyć szczegółowy opis wady oraz dowód zakupu.

OGRANICZONA GWARANCJA:

Nora Lina udziela gwarancji na wszystkie swoje produkty w zakresie wad materiałowych i jakościowych na okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu („Okres Gwarancji”). W przypadku otrzymania ważnego roszczenia, wraz z odpowiednią dokumentacją zakupu, dotyczącego jakichkolwiek produktów Nora Lina zakupionych bezpośrednio od Nora Lina lub za pośrednictwem autoryzowanej sieci dystrybucji, Nora Lina naprawi lub wymieni zwrócony produkt na produkt o równej lub wyższej wartości, według własnego uznania. Należy pamiętać, że wszystkie zatwierdzone zwroty będą musiały zostać wysłane do nas na koszt użytkownika. Jeśli produkt jest wadliwy, klient powinien skontaktować się z działem obsługi klienta online Nora Lina telefonicznie pod numerem +31 (0)6 33 60 96 00 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@noralina.com. W celu przetworzenia zgłoszenia, klient zobowiązany jest dostarczyć szczegółowy opis wady oraz dowód zakupu.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI:

Nora Lina zastrzega sobie prawo, a Kupujący upoważnia Nora Lina do wykorzystania i przydzielenia wszystkich informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego przez Kupującego oraz wszystkich informacji dostarczonych przez Kupującego, zgodnie z obowiązującym prawem.

PRAWO WŁASNOŚCIWE:

Niniejsza umowa podlega prawu materialnemu Holandii, bez względu na zasady kolizji przepisów prawa. Każda osoba lub podmiot będący stroną niniejszej umowy lub podlegający postanowieniom arbitrażowym niniejszej umowy wyraża zgodę na jurysdykcję i miejsce siedziby sądów stanowych i federalnych w Holandii. Wszelkie powództwa kupujących w sklepie internetowym muszą być wniesione w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu lub być na zawsze uchylone i przedawnione. Wszelkie powództwa podlegają ograniczeniom określonym w powyższym zrzeczeniu się odpowiedzialności. Język niniejszej umowy będzie interpretowany jako właściwy, a nie wyłącznie na korzyść lub przeciwko którejkolwiek ze stron.

LITIGACJA:

Wszelkie postępowania sądowe wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą prowadzone wyłącznie na terenie Holandii, a Kupujący wyraźnie poddaje się jurysdykcji tych sądów, a Kupujący wyraża zgodę na eksterytorialną obsługę procesu. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem tak blisko, jak to możliwe, aby odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. W zakresie, w jakim cokolwiek w lub związane ze sklepem internetowym lub Nora Lina jest sprzeczne lub niezgodne z niniejszą umową, niniejsza umowa ma pierwszeństwo. Niewykonanie przez Norę Lina jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie jest równoznaczne z odstąpieniem od tego postanowienia ani z prawem do egzekwowania tego postanowienia.

UZNANIE:

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy kupującym a Norą Lina dotyczącego korzystania przez nią ze sklepu internetowego i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub oświadczenia.

OGRANICZENIA ZAMÓWIEŃ:

Produkty zamawiane online nie są przeznaczone do odsprzedaży. W związku z tym Nora Lina zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamówionych produktów w poszczególnych pozycjach oraz całkowitej wartości zamówionych produktów w ciągu dnia i miesiąca.

WALUTA I PODATKI OD SPRZEDAŻY:

Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w euro UE. Kupujący zgadza się, że wszystkie zamówienia wysyłane przez Nora Lina podlegają podatkowi od sprzedaży, obowiązującemu według kodu podatkowego kraju, do którego zamówienie zostanie wysłane. Podatek jest szacowany w momencie składania zamówienia, a ostateczna kalkulacja rzeczywistego podatku od sprzedaży zostanie odzwierciedlona w e-mailu potwierdzającym zamówienie oraz na odcinku pakunkowym kupującego.

BEZPIECZEŃSTWO ONLINE:

Informacje o karcie kredytowej wprowadzone do sklepu internetowego są bezpieczne przy użyciu certyfikatu VeriSign SSL. Wszystkie zamówienia składane w sklepie internetowym są szyfrowane, co zabezpiecza wszelkie informacje o karcie kredytowej, które są podawane w momencie składania zamówienia. Stosując najbardziej zaawansowaną jak dotąd technikę bezpieczeństwa online dla konsumentów, Nora Lina może zapewnić, że wszystkie zamówienia są składane w sposób bezpieczny i pewny. Jako taka, Nora Lina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z oszustwem lub kradzieżą karty kredytowej.

ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWE:

W tym momencie Nora Lina wysyła zamówienia na całym świecie.

OBSŁUGA KLIENTA:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu składania zamówień lub statusu zamówienia, prosimy o kontakt z obsługą klienta online Nora Lina telefonicznie pod numerem +31 (0)6 33 60 96 00, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@noralina.com w celu uzyskania pomocy.

Nora Lina

Claus sluterweg 55

2012 WN, Haarlem

Holandia

Bank: ABN AMRO

IBAN: NL94ABNA0477491359

BIC/SWIFT: ABNANL2A

Numer rejestracyjny spółki: 57107130 Amsterdam

STĄGIEW: NL002076990B33